Да направим урока по математика по-ефективен

В статията е представена разработена и експериментално приложена в педагогическата практика на автора методическа система от игрови, екипни и интегрирани задачи, реализиращи междупредметни връзки, с цел създаване на динамична атмосфера в часа, предлагане на адекватен към нуждите на учениците модел на работа и като следствие повишаване на ефективността на урока по математика. Предложени са примерни разработки на уроци към всеки от трите модула – игра „Разбий кода“, игра „Математическо лото“ и интегрирана работа „За книгите“, и са описани дидактичните ресурси към тях.

АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА

Абстрактността на учебния материал по математика jumpmath в прогимназиален етап в училище обуславя необходимостта от използване на нови форми на урочна работа. Голяма част от учениците изпитват затруднения при изучаването му, а използването на конвенционалния модел на преподаване допълнително усложнява ситуацията, като превръща усвояването на знания по математика jump math в един монотонен, скучен и натоварващ учещите процес.

Всеки човек възприема, преработва, съхранява и възпроизвежда информация по различен начин. Стилът на учене изразява предпочитанията на индивида към начина, по който информацията достига до него. Сегашното поколение smartykids притежава кинетично-визуален стил на учене, изискващ динамика в класната стая. За създаването на динамична атмосфера в часа по математика и предлагането на адекватен към нуждите на учениците начин на работа успешно би могло да се приложи система за повишаване на ефективността на урока, включваща модели на игрови и екипни задачи, както и интегрирани задачи, реализиращи междупредметни връзки.

МЕТОДИЧЕСКА СИСТЕМА ЗА ПО-ЕФЕКТИВНО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Предложената в настоящата статия методическа система използва съчетаване на методи и подходи в smartykids обучението по математика, насочени към повишаване на неговата ефективност. А по-високата ефективност означава и постигане на по-високи резултати.

Системата включва детски образователен център три модула: игрови, екипен и интегративен. Приложението ѝ в практиката изисква теоретична обосновка, разработване на примерни дидактични ресурси и апробиране на системата чрез провеждане на педагогически експеримент. Представяме примерни ресурси към всеки от трите модула.

Игровият модул в системата е базиран на основните изисквания към математическите игри, а именно:

  •  задачите да следват учебното съдържание за съответния клас;
  •  правилата на играта да са кратки и ясно формулирани;
  •  да има паралелно изпълнение на задачите, за да се избегне бездействието на група ученици, което се получава при игри с изчакване на играчите;
  •  игрите със състезателен характер да се замислят и реализират с оглед на това учителят да може бързо да определи победител, като този процес е разбираем за учениците, за да се избегнат спорове и конфликти между тях;
  •  да се използват дидактични материали, позволяващи определяне на изхода от играта на момента.

Екипният модул в системата също отговаря на определени изисквания, целящи повишаване на ефективността на урока по математика. Формулировката на задачите е кратка и лесна за разбиране от учениците. Екипите се разпределят от учителя, за да бъдат балансирани силите във всеки един от тях. Общата задача за всеки екип е така замислена, че учениците да работят паралелно, като всеки има собствена подзадача за изпълнение. Чрез изпълнението на подзадачите се завършва глобалната крайна задача на екипа.

Възрастовите особености на учениците детски образователен център са база за създаване на интегративния модул в системата за повишаване на ефективността на урока по математика. Учениците от 5.–6. клас са любопитни и склонни да експериментират. Веднъж успял да привлече вниманието им, учителят има възможност да предостави голям обем от информация, която те бързо и лесно могат да запомнят. С помощта на енциклопедични, текстови и логически задачи може да бъдат реализирани богати междупредметни връзки.

Следва кратко описание на три примерни разработки на уроци и на дидактичните ресурси към тях – игра „Разбий кода“, игра „Математическо лото“ и интегрирана работа „За книгите“.