Разликата между счетоводство и счетоводна отчетност

Когато повечето хора се замислят за разликата между счетоводство и счетоводна отчетност, те трудно могат да разграничат всеки процес. Макар че счетоводителите и счетоводителите имат общи цели, те подпомагат бизнеса ви на различни етапи от финансовия цикъл.виаактив

Просто казано, счетоводството е по-скоро транзакционно и административно, свързано с регистрирането на финансови транзакции. Счетоводството е по-субективно и дава представа за финансовото състояние на вашия бизнес въз основа на счетоводната информация.viaactive

В това ръководство ще обясним функционалните разлики между счетоводството и счетоводството, както и разликите между ролите на счетоводителите и счетоводителите.регистрация на фирма софия

Функцията на счетоводството

Счетоводството е процесът на записване на ежедневните транзакции по последователен начин и е ключов компонент за събирането на финансовата информация, необходима за управлението на успешен бизнес.

Счетоводството се състои от:

Регистриране на финансови транзакции

осчетоводяване на дебити и кредити

Изготвяне на фактури

Изготвяне на финансови отчети (баланс, отчет за паричните потоци и отчет за доходите)

поддържане и балансиране на дъщерни дружества, главни книги и исторически сметки

Попълване на ведомости за заплати

Поддържането на главна книга е един от основните компоненти на счетоводството. Главната книга е основен документ, в който счетоводителят записва сумите от постъпленията от продажби и разходи. Това се нарича осчетоводяване. Колкото повече продажби са извършени, толкова по-често се осчетоводява главната книга. Главната книга може да бъде създадена със специализиран софтуер, компютърна електронна таблица или просто подреден лист хартия.Счетоводна кантора

Сложността на счетоводната система често зависи от размера на предприятието и броя на извършените дневни, седмични и месечни транзакции. Всички продажби и покупки, извършени от вашия бизнес, трябва да се записват в счетоводната книга, а за някои позиции са необходими оправдателни документи. Данъчните служби определят кои бизнес транзакции изискват оправдателни документи на своя уебсайт.viaactive

Функцията на счетоводството

Счетоводството е процес на високо ниво, който използва финансовите данни, събрани от счетоводител или собственик на бизнес, за изготвяне на финансови модели.цени счетоводни услуги

Счетоводният процес е по-субективен от счетоводството, което до голяма степен е транзакционно.

Счетоводството се състои от:

Изготвяне на коригиращи записи (записване на разходи, които са възникнали, но все още не са записани в счетоводния процес)

Преглед на финансовите отчети на дружеството

Анализиране на разходите за дейността

Попълване на декларации за данък върху дохода

Подпомагане на собственика на предприятието да разбере въздействието на финансовите решениявиаактив

Ключова част от счетоводния процес е анализът на финансовите отчети, който ви помага да вземате бизнес решения. Резултатът е по-добро разбиране на действителната рентабилност и осъзнаване на паричните потоци във вашия бизнес. Счетоводството превръща информацията от главната книга в прозрения, които разкриват по-голямата картина на бизнеса и пътя, по който компанията напредва. Собствениците на бизнес често търсят помощ от счетоводителите за стратегическо данъчно планиране, анализ на финансовото си състояние, прогнозиране и подаване на данъчни декларации.цени на счетоводни услуги за малки фирми

В момента сами ли водите счетоводството на вашия бизнес?